ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Palästinensische Autonomiegebiete [57]